Kvalitetspolicy 

Våra kvalitetsambitioner är att vara en professionell leverantör 

inom trädgårds-, mark-, fastighetsskötsel och transporter. 

Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer

  • Ledarskapet är ansvarsfullt och kvalitetsmedvetet
  • F ‘sons Allservice leveranser till kund har hög kvalitet
  • Kvalitetsmål är högt satta för att utveckla effektiva arbetssätt och driva ständig förbättring
  • Kvalitetsarbete bedrivs systematiskt med tydlig struktur
  • Uppföljning hjälper oss att göra det vi har kommit överens om
  • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och bidra i kvalitetsarbetet internt samt i kravställande på leverantörer.
  • Dialogen med kunder, leverantörer och andra intressenter bygger på förtroende och samverkan.
  • Externa krav är till för att uppfyllas. Lagstiftning ser vi som ett minikrav. 

Denna policy omvärderas efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.

F ‘sons Allservice AB

…………………………………..

Richard Fredriksson

VD